Członkowie

Jak zostać członkiem Banku?

Członkiem Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie może zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Banku jest złożenie podpisanej przez wnioskodawcę pisemnej deklaracji. O przyjęciu w poczet członków Banku decyduje Zarząd podejmując uchwałę w tym przedmiocie w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji. Deklaracje członkowskie są dostępne w każdej placówce Banku.

Wpisowe i udziały

Członek Banku będący osobą fizyczną jest zobowiązany wnieść wpisowe w wysokości 100,00 zł, zadeklarować i wnieść co najmniej 1 udział. Wniesienie wpisowego i zdeklarowanych udziałów winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Banku.

Wysokość jednego udziału wynosi 300,00 zł

Członek Banku może posiadać maksymalnie 50 udziałów.

Dywidenda

Członek Banku ma prawo do udziału w podziale nadwyżki bilansowej. Dywidenda za dany rok jest wypłacana członkom Banku w terminie 30 dni od zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Zebranie Przedstawicieli.

Prawa członka Banku

 1. do brania udziału w:
  • Zebraniach Przedstawicieli,
  • Zebraniach Grupy Członkowskiej, do której należy,
 2. do wybierania i do bycia wybieranym do organów Banku na zasadach określonych w Statucie,
 3. do otrzymania odpisu obowiązującego statutu Banku,
 4. do otrzymania odpisów regulaminów wydanych na podstawie Statutu,
 5. do zapoznawania się z rocznym sprawozdaniem z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym Banku i opinią biegłego rewidenta,
 6. do zaznajamiania się z uchwałami organów Banku, protokołami obrad organów Banku, protokołami lustracji, umowami zawieranymi przez Bank z osobami trzecimi,
 7. do  żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Banku wniosków dotyczących jego działalności,
 8. do udziału w nadwyżce bilansowej,
 9. do żądania udostępnienia mu do wglądu protokołu lustracji oraz wniosków polustracyjnych oraz informacji o ich realizacji.

Obowiązki członka Banku

 1. przestrzegania przepisów prawa, postanowień Statutu i opartych na nim regulaminów oraz uchwał organów Banku,
 2. dbania o dobro i rozwój Banku oraz uczestniczenia w realizacji jego zadań statutowych , dbania o poszanowanie i pomnażanie majątku Banku i zapobieganie marnotrastwu i działania na jego szkodę,
 3. zawiadomić pisemnie Bank o każdorazowej zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej

Pliki do pobrania

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.